ALGEMENE VOORWAARDEN

van Speeltoestellen 't Faan B.V., gevestigd te Leek aan de Kalkoven 28.

KvK nummer: 84 96 27 98

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en / of opdrachten aangegaan door Speeltoestellen 't Faan B.V. gevestigd te Leek hierna te noemen 't Faan.

1-2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 't Faan, voor de uitvoering waarvan door 't Faan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van 't Faan afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 't Faan en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1-5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1-6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1-7 Indien 't Faan niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 't Faan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle offertes en aanbiedingen van 't Faan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2-2 Mondelinge toezeggingen door 't Faan zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2-3 't Faan kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2-4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 't Faan daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 't Faan anders aangeeft.

2-5 Een samengestelde prijsopgave verplicht 't Faan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-1 't Faan aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van 't Faan onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door 't Faan aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor 't Faan door haar (schriftelijke) bevestiging.

4-2 Elke met 't Faan aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van 't Faan.

4-3 Opdrachtgever zal toestaan dat 't Faan zonodig (krediet) informatie betreffende hem opvraagt bij een instantie ter keuze van 't Faan.

4-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door 't Faan bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4-5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4-6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 't Faan zal daarvan indien mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4-7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 't Faan gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de 't Faan en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 't Faan op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4-8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 't Faan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van 't Faan binden 't Faan niet, voor zover deze door haar niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Op alle door 't Faan verstrekte ontwerpen, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 't Faan.

6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en modellen zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van 't Faan om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen.

7.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van de adviezen, ontwerpen en tekeningen van 't Faan behoudens indien met haar overeenstemming daarover is bereikt of het werk door haar wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven eigendom van 't Faan.

7.2 Als 't Faan opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan 't Faan verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door 't Faan te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

7.3 De adviezen van 't Faan ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. 't Faan is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met 't Faan haar producten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijnen.

8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever 't Faan schriftelijk in gebreke te stellen. 't Faan dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor 't Faan zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Prijzen.

9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10-1 't Faan is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10-2 't Faan is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van 't Faan of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

10-3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

10-4 Aansprakelijkheid van 't Faan voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. 't Faan kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 't Faan aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 't Faan toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10-5 't Faan is niet aansprakelijk voor schaden en gebreken wanneer de, door 't Faan te verwerken goederen door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

10-6 't Faan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien 't Faan is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10-7 't Faan staat niet in voor gebreken, na oplevering ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van de door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.

10-8 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van 't Faan.

10-9 Opdrachtgever blijft geheel verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de door haar geëxploiteerde speeltoestellen en/of speelterreinen. De inachtneming van de onderzoeks-/inspectieresultaten van 't Faan – het gevolg geven van de daarin vermelde aanwijzingen daaronder begrepen – behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De consequenties van de door de opdrachtgever genomen beslissingen ter zake komen geheel en al voor zijn rekening en risico.

10-10 Opdrachtgever vrijwaart 't Faan tegen aanspraken van derden tot vergoeding van geleden schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen en/of het terrein waarop de opdracht aan 't Faan betrekking heeft.

10-11De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van 't Faan gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 't Faan en/of haar ondergeschikte(n).

Artikel 11 Verplichtingen van 't Faan.

11-1 't Faan is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

11-2 Bij de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden, verplicht 't Faan zich toepassing te geven aan de op het moment van de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht meest recente wetgeving, (beoordelings)richtlijnen en certificeringsvoorschriften.

11-3 't Faan legt de resultaten van haar werkzaamheden vast in een rapport voorzien van foto’s van het object dat ter beschikking zal worden gesteld aan de opdrachtgever. Ingeval van geschillen ter zake de staat van het beoordeelde object, is het rapport inclusief de daarvan deel uitmakende foto’s bindend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.

11-4 Indien 't Faan een opname of inspectie verricht, dan geldt als uitgangspunt dat dit een visuele opname of inspectie betreft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de opname of een inspectie een momentopname betreft.

11-5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, is 't Faan gerechtigd (inspectie) werkzaamheden door derden te laten verrichten.

11-6 't Faan aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

11-7 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan 't Faan te wijten oorzaakslechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is 't Faan gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

12-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat 't Faan tijdig kan beschikken;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van 't Faan;

b. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uit gevoerd;

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

f. De opdrachtgever is verplicht 't Faan tijdig de inlichtingen, gegevens, beslissingen en eerdere beoordelingsrapportages te verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien, daar onder begrepen bij de opdrachtgever aan het object bekende gebreken alsmede ongevallen die zich ter zake het te beoordelen object hebben voorgedaan.

12-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

12-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

12-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor 't Faan voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-5 Kosten, boetes en/of bekeuringen voor rekening van de opdrachtgever voortvloeiend uit inspecties aan speeltoestellen door bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), kunnen niet worden afgewenteld op 't Faan.

Artikel 13 Risico beperking.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 14 Meer- en minderwerk.

14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van 't Faan op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

14-3 Door 't Faan te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Materialen.

15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

15-2 't Faan stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. 't Faan is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van 't Faan komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

15-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door 't Faan tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan 't Faan toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening

15-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door 't Faan doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling.

't Faan is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van 't Faan de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door 't Faan reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens 't Faan gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan 't Faan als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht 't Faan te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt 't Faan zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en 't Faan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt 't Faan om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar 't Faan of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van 't Faan, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van 't Faan, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor 't Faan overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 't Faan is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Oplevering.

20-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop 't Faan dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat 't Faan schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20-2 Kleine gebreken zullen door 't Faan zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is 't Faan slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan 't Faan valt toe te rekenen

20-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke 't Faan niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 21 Reclame.

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk, diensten en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, 't Faan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering 't Faan wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21-2 't Faan dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-3 Indien de reclame naar het oordeel van 't Faan juist is, zal 't Faan hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

21-4 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in geval van een overeenkomst tot inspectie en advisering is in ieder geval niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na de dag waarop het inspectierapport dan wel het adviesrapport aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 22 Garantie.

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend 't Faan aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. 't Faan zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien 't Faan na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die 't Faan niet zelf vervaardigd, verleend 't Faan nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23-1 Zolang 't Faan geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van 't Faan.

23-2 't Faan heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie, opschorting en ontbinding.

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal 't Faan ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. 't Faan heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24-3 't Faan is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door 't Faan reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van 't Faan op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.

25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 't Faan is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaltermijn van de facturen.

25-3 't Faan is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven. Voor overige vorderingen geldt dat 't Faan gerechtigd is 15 % incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

25-4 Uit het enkele feit dat 't Faan zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

25-5 Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op 't Faan te verrekenen is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door 't Faan gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van 't Faan, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. Artikel 28 Wijziging van de voorwaarden 't Faan is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 't Faan zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem / haar de wijziging is medegedeeld.